Informacje o przetwarzaniu danych

 


1. Administratorem danych osobowych jest Wajowo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dobra 14/16 (00-388 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000469545, NIP: 1132867831, Regon: 146775943, e-mail: rodo@waju.pl

2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@waju.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania korespondencji dotyczącej podjęcia działań przed zawarciem umowyjak i przez czas trwania współpracy, a po ich zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

6. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane zbieżącądziałalnością Administratora–na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 
 

Wajowo Sp. z o.o.
ul.Dobra 14/16, 00-388 Warszawa
NIP: 1132867831
PLN 88 1050 1025 1000 0090 3143 1340
EUR 17 1050 1025 1000 0090 3143 1357

Waju LTD
63 Jeddo Road, Unit 1
London, England, W12 9EE
PLN 31 1050 1025 1000 0090 3122 6823
EUR 09 1050 1025 1000 0090 3122 6831

Studio Waju 2013-2019 © All Rights Reserved.